Aile Hukuku

Aile Hukuku

GÖKMEN HUKUK BÜROSU, MEDENİ KANUN, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İLGİLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME VE KANUNLARDA YER ALAN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BÜYÜK ÖZEN VE DİKKAT GÖSTEREREK HİZMET VERİR.

25 SORUDA KISACA AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU NEDİR?
Aile hukuku, aileye dair olan konularla ilgilenen, Türk Medeni Hukukunun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalı olmaktadır. Aile hukukunun başlıca konuları ise nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakası olmaktadır.

BOŞANMA SÜRECİNİ ÖZETLER MİSİNİZ?
Boşanma süreci, eşlerden birisinin boşanma sebeplerini ve bunu ispatlayacak delillerini gösterecek şekilde hazırladığı dilekçenin mahkemeye ibraz edilmesi ile başlar. Bunun peşinden bir takım usul işlemleri mahkemece tamamlanır. Dilekçelerin karşılıklı sunulmasından sonra, mahkemece taraflar ön inceleme duruşmasına davet edilir. Ön inceleme aşamasından sonra mahkeme; taraflar arasındaki uyuşmazlık konularını tespit ederek yargılamaya geçer. Bu aşamadan sonra deliller toplanır, tanık dinlenir ve dava açan eşin boşanmak için ileri sürdüğü iddiaların gerçeğe uygun olup olmadığı mahkemece incelenerek bir kanaate varılır. Hemen yeri gelmişken daha fazla kusuru olan eşin boşanma davası açamayacağını da hatırlatmakta fayda var. Mahkeme boşanmaya karar verdikten sonra bu kararını taraflara tebliğ eder, karar kesinleştiğinde bir örneğini nüfus müdürlüğüne gönderir.

EVLİLİK HANGİ HALLERDE SONA ERER?
Evlilik, ölüm, boşanma kararı, gaiplik nedeniyle evlenmenin feshi, evlenmenin iptali ve evlenmenin yok hükmünde olduğu hallerde sona erer.

DAVA NEREDE AÇILIR?
Boşanma davaları eşlerin son 6 ay birlikte oturduğu yer mahkemesinde veya taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Boşanma davaları Aile Mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemede, bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

BOŞANMA NEDİR, NEDENLERİ NELERDİR? BOŞANMA KARARI NASIL KESİNLEŞİR?
Kanunda yazılı sebeplere dayanarak eşlerden birinin açtığı dava üzerine evlilik birliğinin hakimin kararı ile sona erdirilmesidir. Özel boşanma nedenleri, zina sebebi ile boşanma, hayata kast pek kötü veya onur kırıcı muamele, küçük düşürücü suç veya suç işleme kastı ile haysiyetsiz yaşam sürme, terk sebebi ile boşanma davaları, akıl hastalığı sebebi ile boşanma davaları, genel boşanma nedenleri ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, ayrılık süresinin bitimi halinde evlilik birliğinin sona ermesi ve anlaşmalı boşanma halleridir.

Bu sebeplerden biri ile verilecek boşanmaya ilişkin gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir, taraflarca süresinde temyiz edilmeyen karar kesinleşir, kararı veren mahkemenin yazı işleri müdürlüğü kararı kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde mahkemenin yazı işleri müdürlüğünün bulunduğu yer Nüfus Memurluğuna gönderir. Oradan da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfusuna gönderilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR?
Çekişmeli boşanma davası , TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarıdır.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?
Anlaşmalı boşanma, en kısa tanımıyla eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı tarafların, en az 1 yıldır evli olmasıdır. Bir başka ifade ile dava açıldığı tarihte evlenme tarihinin üzerinden 1 sene geçmiş olmalıdır.

BOŞANMA DAVASINI HANGİ EŞ AÇMALIDIR?
Anlaşmalı boşanma için pratikte hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davasında ise davayı açmak değil, iddiayı ispatlamak önemlidir. Çekişmeli boşanma davasında, aleyhine dava açılan eşin de karşı dava açmak hakkı olduğu unutulmamalıdır.  Sonuç olarak kadın veya erkek tarafından davanın açılmasının hiçbir önemi yoktur.

EVLİLİK SIRASINDA EV-ARABA ALDIK. BOŞANMA DAVASINDA BUNLARIN PAYLAŞILMASINI TALEP EDEBİLİR MİYİM?
Türk Medeni Kanunu, değişiklik sonrasında eşler arasında mal birliği rejimini esas almıştır. Evlilik süresince edinilen mallar, eşlerin ortak malı olup, boşanmadan sonra bu malların tasfiye (her bir eşin payına düşen kısmın verilmesi işlemi) edilmesi gerekir. Mahkemece boşanmaya karar verilip, bu karar kesinleşmediği sürece eşler mal rejiminden kaynaklı haklarını talep edemezler. Dolayısıyla boşanma davası sırasında bu malların paylaşılmasını talep edemezsiniz. Ancak, bu malların satışını önleyebilmek için başvurabileceğiniz bazı hukuki yollar mevcut olup, bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Boşanmaya ilişkin karar kesinleştikten sonra ayrı bir dava ile tasfiye talep edebilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKATA NASIL VEKALET VERİRİM?
Boşanma davaları için avukata «özel vekaletname» verilir. Verilecek vekalet, yurtiçinde noterlikler, yurtdışında ise konsolosluklar ve o ülkenin noterleri aracılığıyla verilebilir.

ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?
Çocuğun velayetine ilişkin mahkemece karar verilirken çocuğun menfaati gözetilir. Mahkemece çocuğun yaşı, cinsiyeti, psikolojik durumu, eşlerin çocukla olan ilişkileri, ekonomik ve sosyal durumları araştırılarak karar verilir.

VELAYET KONUSUNDA NE GİBİ KRİTERLER ARANIR?
Velayet davasında  diğer davalarda olduğu gibi önemli olan somut olaydır, kesin ve tek bir kriter belirlemek mümkün değildir. Asıl olan çocuğun menfaatlerinin korunacağı, ihtiyaçlarının (maddi ve manevi) karşılanacağı, ruhsal ve fiziksel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceği ortamda yetişmesini, yaşamasını sağlamaktır.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ/KALDIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Açılacak bir dava ile velayet hakkını kullanmakta olan tarafın velayet hakkını kötüye kullandığı ya da velayet görevini yerine getirmediği ispat edildiği takdirde velayetin kaldırılarak diğer tarafa verilmesi ya da her iki tarafa da bırakılmayarak çocuğa vasi atanması mümkündür.

NAFAKA NEDİR? NASIL BELİRLENİR?
Türk Medeni Kanunu 2 çeşit nafaka düzenlemiştir. Bunlardan ilki yoksulluk nafakası diğeri ise iştirak (katılma) nafakasıdır.

Yoksulluk nafakası; evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş ve çocuklar için mahkemece belirlenmektedir. İştirak nafakası ise; velayetin kendisine bırakıldığı eşe çocuğun eğitim ve bakım masraflarında kullanılmak için mahkemenin belirlediği nafakadır. Nafakanın tutarı eşlerin gelirleri, sosyal durumları ve çocukların yaş ve eğitim durumları dikkate alınarak mahkemece belirlenir.

MAHKEMENİN KARAR VERDİĞİ NAFAKA YETMİYOR/NAFAKAYI ÖDEYEMİYORUM NE YAPMALIYIM?
Ekonomik şartlarda yaşanan gelişmelerden dolayı, nafakanın kaldırılması, azaltılması veya artırılması mümkündür. Bunun için ayrıca dava açılması gerekir.

TAZMİNAT NASIL BELİRLENİR?
Maddi ve manevi tazminat, daha az kusuru bulunan eşe, daha ağır kusurlu olan eş tarafından ödenmesine karar verilir. Tazminat tutarı, kusurun ağırlığı, tarafların maddi gücüne göre belirlenir. Tarafların evliliğin sona ermesinde eşit kusurları varsa maddi ve manevi tazminat alamazlar.

AVUKAT TUTMAM ZORUNLU MU?
Türk hukuk sisteminde davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunlu değildir. Ancak Kanun, Uluslararası Sözleşmeler, Tüzük, Yönetmelikler, içtihatlar ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybı yaşamamanız için bu alanda özel olarak eğitim almış bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE EVLENME YAŞI KAÇTIR?
Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

EVLİLİK DEVAM EDERKEN DİĞER EŞİN, MAL KAÇIRMAYA BAŞLAMASI HALİNDE ALINABİLECEK HUKUKİ TEDBİR VAR MIDIR?
Medeni Kanunumuzun 199. Maddesi uyarınca ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

GENEL BOŞANMA SEBEBİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NE DEMEKTİR?
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması eşler arasındaki çok ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunması demektir. Özellikle belirtmek gerekir ki bu geçimsizlik ve anlaşmazlık evlilik birliğini temelinden sarsacak şekilde ciddi ve şiddetli olmalıdır. Diğer bir ifade ile eşler arasındaki anlaşmazlık taraflardaki evlilik ruh ve bilincini yok etmişse ve ortak yaşama artık eşler için çekilmez hale gelmişse evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu söylenebilir.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASINA NEDEN OLAN DAVRANIŞLAR NELERDİR?
Bu davranışlar Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmiştir. Buna göre duygusal, sosyal, ekonomik, cinsel, görsel veya fiziksel şiddet evlilik birliğini temelinden sarsmaktadır.

ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI SÜRESİ
Boşanma davası, zina durumu söz konusu olduğunun öğrenilmesi itibari ile 6 ay içinde açılır. Kişi bu durumun farkına geç varmışsa, aldatma ile boşanma davası zaman aşımı, 5 yıl olarak belirlenmiştir.

DAHA ÖNCE AÇILMIŞ BİR BOŞANMA DAVAM REDDEDİLMİŞSE YİNE DE YENİ BİR DAVAYLA BOŞANABİLİR MİYİM?
Daha önceden açılmış bir boşanma davasının reddedilmesi halinde eşler 3 yıl boyunca aile hayatını kuramazlarsa yeni bir boşanma sebebi doğmuş olur.Bu durumda taraflardan birinin isteği üzerine boşanmaya karar verilir.Daha detaylı bir bilgi için bir avukattan bilgi almanız tavsiye edilir.

BOŞANMA DAVASINDA MAHKEMEDE BİZZAT BULUNMAM GEREKİR Mİ?
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi anlaşmalı boşanmada tarafların en azından bir celse duruşmaya gitmeleri zorunludur. Çekişmeli boşanmada tarafların kendilerini bir avukatla temsil ettirme şartıyla bizzat duruşmalara katılmamaları mümkündür.

BOŞANDIKTAN SONRA EVLENMEK İÇİN BEKLEMEM GEREKEN BİR SÜRE VAR MI?
Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesiyle hemen evlenebilir. Ancak boşanan kadın için bir bekleme süresi(iddet) öngörülmüştür. Bu süre boşanma kararını kesinleşmesinden sonra 300 gündür.Ancak söz konusu süre dava yoluyla kaldırılabilir.


BU HİZMET İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ